Västra Sveriges Genealogiska Förening /
GöteborgsRegionens Släktforskare
åren 1997 - 2006

En krönika

sammanställd av Joel Holger

Johan von Sydow skrev om VSGF:s historia från 1946 till 1996 i
publikationen ‘Västsvensk genealogi och personhistoria’, utgiven 1971
till VSGF:s 25-årsjubileum samt jubileumsnumren ‘VSGF-bladet’
nr 4/1986 samt ‘Västanbladet’ nr 4/1996.

Först bör något nämnas om VSGF:s 50-årsfirande lördagen den 23 nov. 1996. Högtidligheterna ägde rum i Göteborgs Stadsmuseum, vilket månaden innan invigt en stor om- och utbyggnad med bl.a. en entréfoajé i suterrängplanet. Höstmöte hölls kl. 16 i Wallenstamsalen med efterföljande hälsningsanförande av vår ordf. LarsOlof Lööf och flera uppvaktningar. Museet visades vid en rundvandring, varefter under kvällen följde middag, serverad genom Ostindiska Huset Krog & Kafé, och gemytlig underhållning i museets stora foajé.

53 gäster och medlemmar deltog i festen, som pågick till kl. 23.

År 1997 hade föreningen som tidigare sina lokaler i det gamla kulturhuset på Postgatan 4. Ordförande sedan år 1992 är LarsOlof Lööf. Maj Löfgren utses till kassör efter P.G.Rinsell och Joel Holger till sekreterare. Elisabeth Ahldin Dahl ansvarar för utformningen av Västanbladet.

Under året hade vi fem möten med föredrag i IOGT-NTO:s lokaler på Första Långgatan 20. Vi gjorde en bussutfärd i sept. till Varbergs museum och därefter vidare till Skene / Örby.

Torsdagsgruppen bestående av Stina Börjesson, Svea Kågerud, Britta Norlander, Marianne Sasse, Karin von Sydow samt Kerstin Wall arbetar som tidigare år med Långströmska klippsamlingen. Vikning och häftning av Västanbladet görs också av torsdagsgruppen.

Föreningens ekonomin var svag, varför årsavgiften detta år höjdes till 135.- kr Medlemsantalet hade en fallande trend (392 medl.). Till råga på det sämre ekonomiska underlaget krävde fastighetsägaren (kommunens fastighetsbolag) att årshyran skulle marknadsanpassas och höjas med omkr. 6.000.- kr. Vi sökte efter en billigare men godtagbar lokal under hösten, men utan resultat. Trots allt sades lokalen upp till årsskiftet 1997/98. Vi kunde dock vara kvar ytterligare några månader.

År 1998, under våren, fick vi genom Örjan Nordmalms medverkan erbjudande att hyra en lokal på 41 m2 + förråd och WC på Erik Dahlbergsgatan 36 med fastighetsägare Göteborgs Kristliga Studenthem Jeriko. Lokalen passade oss närmast perfekt, om än hyran inte var så låg som vi önskat. En finess var att i hyran inkluderades visst nyttjande av en samlingssal i huset för ca 40 personer. Flyttning av alla bokhyllor, böcker och inventarier gjordes av medlemmarna och vi tillträder så lokalerna den 1 april.

Efter omkr. en månad var hyllor och böcker på plats och verksamheten kunde komma igång. Till hösten började vi ha öppet bibliotek och expedition under såväl tisdagar (Martin Bratt, Karin och Joel Holger) som torsdagar (torsdagsgruppen). Öppet Hus anordnas den 10 okt., varvid också samlingssalen började användas. Under året höll vi fem möten med föredrag. Årsmötet kombinerades med besök på Medicinhistoriska Museet. Två bussutfärder: görs till Orust / Uddevalla i maj samt till Borås museum i Ramnaparken / Hedareds stavkyrka / Nolhaga slott i Alingsås i sept.

Joel Holger övertar utformningen av Västanbladet från och med nr 2-1998.

År 1999. Vår hedersordförande Johan von Sydow avlider efter en kort tids sjukdom den 1 jan 1999. Föreningens ordförande är som tidigare LarsOlof Lööf.

Karin Holger tillträder som klubbmästare efter Stina Börjesson, som haft uppdraget sedan 1986. Under året hade vi fem möten med föredrag. Samtliga i vår samlingssal på Erik Dahlbergsgatan. Vi gör två utfärder: en till Kobergs slott / Innovatum i Trollhättan / Surte glasbruk samt en till Gunnebo Slott.

GRS får som gåvor tre datorer för forskningsändamål. Datorerna har under de kommande åren kunnat bytas till modernare typer (också genom gåvor). CD-skivor anskaffas efter hand.

Till ny kassör efter Maj Löfgren utses vid halvårsskiftet Ewert Arwidsson.

Under Arkivens dag ordnas en monter i Landsarkivets entréhall.

Diskussioner hade en tid förts om ändring av föreningsnamnet, som kändes långt, lätt att missförstå och förväxla. Höstmötet den 15 nov. godkände styrelsens förslag till nytt namn: GöteborgsRegionens Släktforskare.

Karin Långström donerar 10.000.- kr till Långströmska fonden.

Medlemsantalet sjunker ytterligare, nu till 378 medlemmar.

År 2000 övertar Rolf Ekelund ordförandeskapet och Per Clemensson utses till vice ordf. Årsmötet den 13 mars fastställer slutgiltigt det nya föreningsnamnet.

Bibliotekets böcker, såväl gamla som nytillkomna, börjar nu registreras på föreningens dator av Joel Holger (tidigare var det gjort med kortsystem). En fast hemsida på Internet införs genom Sveriges Släktforskarförbund under "Rötter".

Ingegärd Almquist-Persson, Sybil Winell och Per Liljeström genomför i föreningslokalen nybörjarkurser i släktforskning genom SPF, PRO och NBV.

Fem möten med föredrag anordnas, varav ett på Landsarkivet med inbjudna Arkivarier i Väst och Släktdata. I oktober träffades vi på Kustens hus med musikunderhållning arrangerad av Rolf Ekelund.

Under Arkivens dag hade GRS åter utställning på Landsarkivet samt i okt. vid en släktforskardag i Mölndal, som Vuxenskolan anordnat. Två utfärder genomförs: till Känsö karantänstation med båt tillsammans med IOGT-NTO samt med buss till Linneväveriet i Horred / Äskhults by. En visning av Gamla mosaiska begravningsplatsen anordnas.

Västanbladet trycks i 500 ex. och falsning - häftning görs nu av tryckeriet.

Detta år börjar Genline lägga ut scannade bilder av kyrkböcker på nätet.

 

År 2001. Medlemsavgiften måste nu höjas till 150.- kr beroende på stigande kostnader.

Under året hålles fyra möten med föredrag, varav ett offentligt i Stadsbibliotekets hörsal. Bengt O.T.Sjögren leder kyrkogårdsvandringar på Stampens kyrkogård samt på Örgryte gamla kyrkogård. Vi besökte också Synagogan och Stadsbyggnadskontorets arkiv. Utfärder görs i maj till repslageriet i Älvängen / Thorskogs slott samt i sept. till Huseby bruk / Växjö Emigrantinstitut. Som tidigare ställde GRS upp på Landsarkivet vid Arkivens dag.

Årets släktforskardagar var förlagda till Borås, där GRS hade en monter under två dagar den 25-26 aug.

Nybörjarkurser hölls i lokalerna liksom tidigare år i samarbete med NBV och PRO. Ekonomiskt bidrag från Västra Götalandsregionen uteblir, eftersom GRS inte anses vara "en regional förening". I gengäld kommer större bidrag från Kungshalls Bingo.

Medlemsantalet börjar nu stiga och är vid årsslutet 412 medlemmar. Alla år härefter har antalet medlemmar ökat varje år.

 

År 2002. Verksamheten fortsätter med fyra möten och föredrag. Vi har Öppet Hus på Erik Dahlbergsgatan med många besök både i mars och november. Populärt är Per Clemenssons "Släktforskarakut". Vidare besöktes Bankmuseet på S. Hamngatan och Engelska kyrkan. Kyrkogårdsvandring görs på Östra kyrkogården under ledning av Bengt O.T.Sjögren. I maj gjorde vi en uppskattad bussutfärd till Västergötland "I Arns fotspår" samt i sept. med buss "Göteborg runt".

Nybörjarkurser i släktforskning anordnas liksom föregående år av Sybil Winell och Per Liljeström samt i läsning av gammal handskrift med Per Clemensson.

 

År 2003 genomfördes fem möten med föredrag samt Öppet Hus såväl under våren som hösten i föreningslokalerna. Utöver detta anordnade Per Clemensson ett större möte om Genline i Stadsmuseets Wallenstamsal med inbjudan även till DIS och Släktdata.

Släktforskarförbundets Forskarstuga öppnar i september på Tredje Långgatan och GRS medverkar med vakthållning på torsdagskvällar.

Den 6 sept. gjorde vi en promenad i Majorna till Mariebergskyrkogården.

Kursen i handskriftsläsning fortsätter. Internet med e-post installeras i GRS dator.

Torsdagsgruppens äldre deltagare slutar successivt och nya medlemmar träder till. F.o.m. 2003 deltar Karin Block, Karin Gustafsson, Aina Nilsson, Sonja Rindby och Torborg Vendeltun.

 

År 2004. Även detta år hade vi fem möten med föredrag, varav ett på Landsarkivet samt två Öppna Hus i lokalerna på Erik Dahlbergsgatan. Bussutfärd görs i maj till Onsala / Släp och i sept. anordnar vi en promenad till landskapsstugorna i Slottskogen.

Inom GRS och i samarbete med DIS-VÄST och Släktdata arbetades intensivt med planeringen av Släktforskardagarna i Göteborg 2005. I okt. hölls ett allmänt informationsmöte om projektet i vår samlingssal, då intresserade medhjälpare antecknade sig.

Handskriftsläsning fortsätter med inriktning på Domkyrkoförsamlingens första kyrkobok.

 

År 2005. Vid höstmötet föregående år väljs Per Clemensson till GRS ordförande 2005. Arbetet med Släktforskardagarna intensifieras. Vi har endast Öppet Hus under våren men genomför ändå fem möten med föredrag under året. Ett av dessa med svensk-amerikanskan Lilly Setterdahl i juli månad. Bussutfärd anordnades i maj tillsammans med Riksföreningen Sverigekontakt till Kobergs slott och Östads säteri.

Bidrag från Bingospel upphör helt eftersom GRS inte har "en organiserad ungdomsverksamhet".

Ett flertal mindre och större möten försiggår i GRS lokaler inför Släktforskardagarna den 26-27-28 aug. Dessa var förlagda till Stadsmuseet, Kronhuset, Christine kyrka och Stadskansliet och blev mycket lyckade med flera tusen besökande. GRS ordnade en informationsmonter i museets foajé. Många medlemmar deltog med aktivt arbete, förläsningar mm.

I september flyttar Släktforskarförbundets Forskarstuga till Mandolingatan 19 i V. Frölunda.

Under hösten håller Per Clemensson kurs för 16 nybörjare i samlingssalen.

GRS har vid årsskiftet 2005/06 479 medlemmar och Västanbladet trycks i 580 ex. och med utökat sidantal.

 

År 2006. Vi har Öppet Hus en söndag i mars med omkr. 75 besökande. Flera kurser hålls av Per Clemensson. Vårens bussutfärd går till Orust / Tjörn.

Årets Släktforskardagar 12-13 aug. arrangerades i Stockholm i Nacka strand. GRS deltog med en trevlig monter, där vi presenterade föreningen och dess utbud av CD och böcker.

Ett arbete med CD Domkyrkoförsamlingens första kyrkobok avslutas under hösten.

I augusti gjordes en båtutfärd på kvällstid ‘Hisingen runt’ med ett 20-tal deltagare.

Ett flertal aktiviteter ordnas för att manifestera GRS:s 60-årsfirande, t.ex. symposium för stadens bibliotekarier, monter vid seniordag i Betlehemskyrkan, i Borås och Arkivens dag, föredrag om ‘Bröderna Larssons Emigrantagentarkiv’, kurs för nybörjare mm.

 

JUBILEUMSBANKETT i Dicksonska palatset.

GRS firade sitt 60-årsjubileum med samling och förfriskningar kl. 17.30. Ordförande Per Clemensson hälsade välkommen kl. 18 och gjorde en tillbakablick på tidigare års verksamhet. Därefter höll Sture Allén en uppskattad föreläsning om ‘Släkten Ekeblad på Stola’. Uppvaktningar och presenter lämnades av grannföreningar. Buffé intogs i nedre planets matsal. Marie Björk kåserade om ‘Familjen Dickson och Dicksonska palatset’, varefter kaffe serverades. Musikunderhållning. Kostnad per person kr. 350.-.

Festen beskrivs närmare i Västanbladet nr 1-2007.

85 personer var närvarande, varav 11 st inbjudna gäster.