Ett klipparkiv utan like
av Per Clemensson

(Publicerat i Västanbladet nr 3-2001)

År 1950 inköptes Erland Långströms samling från sterbhuset för 10 000:- kr och den placerades på landsarkivet i Göteborg. Samlingen hade sammanbragts av tullöverinspektören Erland Långström, som ägnat hela sitt liv åt att utforska Göteborgs stads person- och fastighetshistoria.

Erland Samuel Långström var född den 28 september 1880 i Göteborg som son av Claes Långström och Alida Jonsson. Han vigdes den 2 aug 1910 i Naverstads församling vid Alfrida Fredrika Jonsson (född 24/11 1890, dotter av handlanden Alexander Jonsson och Carolina Christiansson). De hade fyra barn: Kerstin född 1911, Sten född 1912, Karin född 1914 och Olof född 1916. Erland Långström dog den 19 oktober 1948 i Göteborg (Vasa).

Han blev student vid Latinläroverket 1901 och han antogs samma år som kammarskrivare vid tullstaten i Göteborg, blev 1922 tullkassör, 1923 tullkontrollör och 1935 övertullkontrollör i Malmö och 1936 tullbevakningschef där. Han återvände 1939 till Göteborg, där han blev tullbevakningschef 1942 och tullöverinspektör 1944. Vid sidan av sin tulltjänstgöring studerade han vid Göteborgs Högskola och blev 1910 fil.kand. Han var 1904-1918 studentkårens bibliotekarie och under en period fungerade han som lärare i nationalekonomi vid Göteborgs Handelsinstitut.

Erland Långström utgav flera personhistoriska arbeten såsom t ex Göteborgsstudenter 1864-1918 och Göteborgs stads borgarlängd 1621-1864. Han var ledamot av Geografiska föreningens styrelse och Personhistoriska föreningen, äldre Göteborgssläkter samt Göteborgs gatunamnsberedning och han innehade under fyra decennier olika ämbeten i frimurarsamhället.

Genom förvärvandet av Erland Långströms samling till landsarkivet har hans forskargärning blivit tillvaratagen och bestående. Hans dotter Karin Långström (textilkonstnärinna) har för mig berättat hur utrymmeskrävande faderns samlingar var i familjens våning och hur familjen och framför allt hon själv deltog i arbetet att klippa nekrologer m fl personnotiser ur tidningarna. Karin, som var anställd vid länstyrelsen och tidvis arbetade med att upprätta Göteborgs centralregister, har fullföljt sin faders intensioner genom att donera pengar till Västra Sveriges Genealogiska Förening (nuvarande GöteborgsRegionens Släktforskare) för insatser att göra samlingen tillgänglig för forskningen. Under en rad år sedan 1980 har på Johan von Sydows initiativ den s k Torsdagsgruppen inom föreningen varit verksam och nedlagt ett omfattande arbete för att gå igenom, sortera och montera samlingens 22 wellpappkartonger med lösa klipp. Efter denna genomgång återlämnas klippen till GLA, där de kopieras (scannas) och mikrofilmas.

Torsdagsgruppen har haft många deltagare som gjort fleråriga insatser, bl a Marianne Sasse, Stina Börjesson, Malla Eliasson, Maj Enderlein-Torngren, Ingrid Grauers-Esseen, Svea Kågerud, Britta Norlander, Karin von Sydow, Kersin Wall m fl.

Den Långströmska samlingen, som i landsarkivet fått nummer B 4, är i huvudsak delad i två personhistoriska avdelningar "Göteborgssläkter" 1890-1920 och "Svenska Män och Kvinnor" 1890-1940. Båda avdelningarna består av klipp ur tidningar av legala annonser och notiser, dödsrunor och födelsedagsartiklar samt anteckningar och sammanställningar ur arkivaliska (kyrkoböcker, bouppteckningar, domböcker och protokoll) och tryckta källor (matriklar och biografiska arbeten). Avdelningen Göteborgssläkter förvaras i sammanlagt 127 pärmar i A5-format (=35 filmrullar 16 mm) och har i huvudsak upprättats och monterats av Erland Långström själv. Avdelningen Svenska Män och Kvinnor finns dels i en serie klipp, som av landsarkivets personal monterats på lösblad och förvaras i 160 arkivkartonger, och dels i en serie klipp som nu delvis sorterats och monterats på lösblad av Torsdagsgruppen och som vid överlämnandet till landarkivet 1950 förvarades helt osorterade i de 22 kartongerna (sortering på begynnelsebokstav har sedan skett i landsarkivet före Torsdagsgruppens monteringsarbete). Avdelningen Svenska Män och Kvinnor hade inköpts av Långström.

En tredje avdelning i den Långströmska samlingen utgörs av de lokalhistoriska excerpterna, som består av utdrag ur uppbuds- och lagfartsprotokoll, mantals- och kontributionslängder mm, sammanställningar, ägarlängder mm. Materialet omfattar tiden 1620-1920 och behandlar endast fastigheterna inom de centrala delarna av den äldre staden, dvs Staden Inom Vallgraven, och fastigheterna vid gamla Stigbergsliden. Uppgifterna är till större delen samlade i ett 70-tal anteckningsböcker.

På grund av materialets skörhet och delvis oordnade tillstånd har det inte varit möjligt att låna ut till forskare. Avdelningen Göteborgssläkter är nu mikrofilmad (filmnummer AA 079-122) och kan i denna form användas efter hänvändelse till landsarkivet. Arbetet med avdelningen Svenska Män och Kvinnor är ej slutfört.

Utöver klippsamlingen har genom Erland Långströms förtjänst även 75 000 porträttplåtar av glas tillhörande Bourns fotoateljé på Kungsgatan räddats till Göteborgs Stadsmuseum, inklusive ett tillhörande personregister.